APSTIPRINU

Biedrība „„Skonto” Futbola Skola”

valdes priekšsēdētājs

J.Laizāns

Rīgā, 2018.gada 01.februārī

 

 

                           „„Skonto” Futbola Skolas” nolikums Nr. 2/5

                                   Stājas spēkā ar 2018.gada 1.februārī.

 

 1. Iestāšanās „„Skonto” Futbola Skolas”, treniņ grupās Rīgā, turpmāk SKOLA:
  1. par SKOLAS audzēkni var kļūt no 4-12 gadu vecuma
  2. no 12 gadu vecuma pārnākot no citas futbola struktūras
  3. vecāki vai aizbildņi noslēdz Sadarbības vienošanos ar SKOLU;
  4. aizpilda „Audzēkņa anketu”;
  5. iemaksā iestāšanās naudu – EUR – 1.00 (viens eiro 00 centi); atkārtota iestāšanās EUR 100.00 (viens simts eiro 00 centi)
  6. samaksā Skolas maksu EUR 40.00 (četrdesmit eiro 00 centi) par 1. mēnesi.
 2. Audzēkņu SKOLAS dalības maksa:
 3. Skolas maksa mēnesī EUR 40.00 (četrdesmit eiro 00 centi),
 4. Gada maksa sastāda summu EUR 480.00 (četri simti astoņdesmit eiro 00 centi), neatkarīgi no apmeklēto nodarbību skaita, izņemot 2.e. gadījumā;
 5. Dalības maksu jāveic uz sekojošiem rekvizītiem:

Bērnu Futbola Attīstības Centrs SKONTO

Reģ.numurs LV40008140089

Swedbank AS

Konts: LV78HABA0551025258674

 1. dalības maksa jāsamaksā līdz katra tekošā mēneša 15.datumam;
 2. no dalības maksas uz laiku var tikt atbrīvots tikai ilgstošas (vairāk kā mēnesis) slimošanas laikā, iesniedzot ārsta izsniegtas zīmes kopiju;
 3. no dalības maksas tiek atbrīvots audzēknis, kurš kļūst par pirmās komandas dalībnieku;
 4. dalības maksas summa var tikt mainīta, par to paziņojot vienu mēnesi iepriekš;
 5. nesamaksājot Skolas maksu 2(divus) mēnešus, no Skolas tiek atskaitīts, paziņojot par to uz e-pastu.
 6. atkārtoti iestāties SKOLĀ var vienu reizi, samaksājot iestāšanās maksu 100,00 EUR.
 7. Maksa par tērpiem, apaviem un inventāru:
  1. par treniņu un spēļu formām var maksāt avansā vai arī saņemot;
  2. par vēlamo apavu un inventāra iegādi var maksāt avansā vai arī saņemot;
 8. Citas izmaksas:
  1. maksu par audzēkņu dalību sacensībās (samaksājot līdz sacensību sākumam) un transporta izmaksas sedz audzēkņa ģimene;
  2. maksu par dalību nometnēs sedz audzēkņa ģimene, termiņā kāds ir norādīts konkrētajā līgumā;

 

 1. Nelaimes gadījumu apdrošināšana:
  1. iespējama audzēkņu un viņu ģimenes locekļu nelaimes gadījumu apdrošināšana, un apdrošinoties kā SKOLAS audzēknim, ir zemāka maksa;
  2. apdrošināšanas maksa jāiemaksā piesakoties;

 

 

 1. Treniņu un spēļu disciplīna:
  1. uz treniņiem jāierodas savlaicīgi, lai dalību treniņā varētu uzsākt grafikā noteiktajā laikā;
  2. uz spēlēm jāierodas treneru paziņotajā laikā;
  3. treniņu un sacensību laikā audzēkņi valkā atbilstošo paredzēto formas tērpu;
  4. treniņu un spēļu laikā audzēknis pilda treneru norādījumus;
  5. audzēkņi un vecāki/aizbildņi treniņu, sacensību un SKOLAS pasākumu laikā nelieto necenzētus vārdus, nelieto alkoholu, nesmēķē un nelieto aizliegtus preparātus.
  6. audzēkņiem:

f.1. treniņi un spēles jāapmeklē regulāri;

f.2 ilgstošu /brīvlaikos u.c./ treniņu un spēļu neapmeklējuma  gadījumā, audzēknis nevarēs piedalīties spēlēs, netiks iekļauts komandā un skolas maksa tiks dubultota;

f.3. neapmeklējot treniņus vismaz vienu mēnesi, automātiski tiek atskaitīts no futbola skolas;

 1. reģistrē visu audzēkņu dalība treniņos, spēlēs, nometnēs.

 

 1. Pāreja uz citu futbola struktūru:
  1. par izvēlēto pāreju jāinformē SKOLAS amatpersonas;
  2. no 12 gadu vecuma audzēkņi pāriet uz JFC SKONTO, noslēdzot jaunu VIENOŠANĀS LĪGUMU.
 2. Iepazīšanās ar nolikumu

            8.1. Iestājoties skolā

 1. Nolikums darbojas kopā ar VIENOŠANĀS LĪGUMU starp „„Skonto” Futbola Skola” un māti/tēvu/aizbildni.
 2. Parakstot VIENOŠANĀS LĪGUMU, reizē ar savu parakstu māte/tēvs/aizbildnis apliecina par iepazīšanos ar nolikumu;

8.2. Izmaiņas nolikumā tiek izsūtītas uz e-pastiem un ir saistošs Vienošanās līguma darbības laikā.

 

 

 

 

Sastādīja valdes locekle                                  Ksenija Laizāne

T.25668654

 


 

VECĀKU PIENĀKUMI:

 1. Morāli atbalstīt savu bērnu futbola nodarbībās;
 2. Iestājoties sporta skolā bērnam ir jābūt: vēlme mācīties, vēlēšanas uzvarēt;
 3. Vecākiem jāpalīdz bērnam uzturēt veselīgu dzīves veidu, jānodrošina ar veselīgu pārtiku un jākontrolē pareizais dienas režīms, kā arī bērnam jāuzvedās labi skolā un mājās;
 4. Vecāki atbild par sava bērna higiēnu un treniņtērpa kārtīgumu katru dienu;
 5. Bērnam jāapmeklē katru treniņu saskaņā ar grafiku;
 6. Vecākiem ir pienākums ziņot trenerim par izmaiņām bērna veselībā (saslimšana, ādas slimības, zāļu lietošana);
 7. Ja bērns netiek uz treniņu, par to ir jāinformē treneru. Gadījumā, ja treniņi netiek apmeklēti ilgāk, ka 1 mēnesi, jāinformē skolu, rakstot uz e-pastu: info@skontofs.lv. ;
 8. Vecākiem ir jāapmeklē sapulces, turnīri. Vajadzības gadījumā jāņem individuālās konsultācijas;
 9. Biedru naudu un maksu par nodarbībām jāiemaksā ne vēlāk, kā līdz tekošā mēneša 15.datumam uz kontu; rekvizītus var saņemt pie trenera, vai administrācijas;
 10. Vecākiem ir jāzina, ka bērnam treniņa laikā jāatstāj pie dežuranta vai trenera mobilo telefonu un citas vērtīgas lietas;
 11. Gadījumā, ja bērns negrib apmeklēt treniņus, jāgriežas pie trenera, sporta skolas psihologa vai direktora.

VECĀKIEM KATEGORISKI AIZLIEGTS:

 • Iejaukties treniņu procesā;
 • izkliegt treneru un futbolistu adresē kritiskus un pamācošus aizrādījumus.

Vecākiem treniņu un spēļu laikā jāatrodas skatītāju vietās un nekādā gadījumā nedrīkst iejaukties, teikt priekšā, kritizēt futbolistu un treneru darbību, norādīt uz bērnu kļūdām.

GADIJUMĀ, KAD NETIEK IEVĒROTAS ŠĪS PRASĪBAS:

 • Vecāki tiek izsaukti pie „Skonto”FS direktora uz pārrunām, un tiek brīdināti par uzvedības pārkāpumiem;
 • Ja uzvedības parkāpumi fiksēti atkārtoti, vecākus nepielaiž pie nodarbībām uz 1 mēnesi;
 • Ja pārkāpumi atkārtojas, tad bērns netiek pielaists pie nodarbībām uz 1 mēnesi un turpmāk, ja vecāku uzvedība nemainās, bērns tiek atskaitīts no sporta skolas.

PSIHOLOGA PADOMI VECĀKIEM

 • Ja bērns neprasa palīdzību, neiejaukties darba procesā, ja bērnam grūti un viņš lūdz Jūsu palīdzību – palīdziet viņam;
 • To, ko šodien Jūsu bērns dara kopā ar Jums, rīt viņš darīs pats;
 • Bērna dotības attīstās tajā darbībā, kurā viņš nodarbojās pēc paša vēlmes un ar interesi;
 • Atļaujiet savam bērnam satikties ar savas darbības negatīvām sekām. Tikai tad viņš augs un kļūs pašapzinīgs;
 • Drīkst izteikt savu nelabvēlību par bērna darbību, bet ne par pašu bērnu;
 • Var apspriest bērna darbību, bet ne viņa jūtas, lai kādas nevēlamas tās būtu. Ja viņam tās radušās, tad tam ir pamats;
 • Neapmierinātība ar bērna rīcību nedrīkst būt sistemātiska, citādi tā pāraugs viņa neatzīšanā.